นโยบายของ หจก.เอส.เค. สีและเคมี


สาระสำคัญทางด้านการค้า
        ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือหรือแผนกต่าง ๆ ของทางห้างฯ ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์แล้ว  ถือว่าทั้งหมดเป็นหน่วยงานทางธุรกิจที่แยกจากกันอย่างอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในทุก ๆ กรณี และให้ถือว่าผู้ที่มาติดต่อทุกท่านกับทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง สาระสำคัญทางด้านการค้าต่าง ๆ ของทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขทางด้านการค้า
        เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระบุไว้ขัดเจนในเอกสารการส่งมอบสินค้าและบริการของทางห้างฯ และร้านค้าในเครือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การขอใบเสนอราคา
        ทางห้างฯ และร้านค้าในเครือ ยินดีที่จะเสนอราคาให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่เปิดเผยข้อมูลทางด้าน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ การประกอบอาชีพที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก และเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีสายงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการทราบราคาเพื่อนำสินค้าไปจัดจำหน่ายต่อ จักต้องเดินทางมาพบและพูดคุยกันด้วยตัวเองเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของท่านทางห้างฯ และร้านค้าในเครือทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเสนอราคาเองเท่านั้น และราคาที่ทางห้างฯ เสนอตามใบเสนอราคาทุกฉบับยืนราคา 30 วัน รวมวันทำการเท่านั้น นับจากวันที่ระบุในใบเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใด ๆ หรือวาจาของทางห้างฯและร้านค้าย่อยในเครือก็ตามและราคาที่ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือเสนอราคาไป ถือว่าเป็นความลับที่คู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะต้องเก็บเป็นความลับ

การขอตัวอย่างสินค้า
        ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ ยินดีทีจะส่งมอบตัวอย่างสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกท่านตามที่ทางห้างฯ สามารถจัดให้ได้เท่านั้นและทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเก็บสต็อคสินค้าที่ขอตัวอย่างมาด้วยตนเองตัวอย่างที่ส่งไปหรือที่ลูกค้าได้รับ อาจจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าในสต๊อคก็ได้ 

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ
การสั่งซื้อสินค้า สามารถสั่งซื้อได้ 8 ช่องทาง คือ 
        1.หน้าร้าน แผนกสินค้า ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค. สีและเคมี  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 118/14-15  ถ. เอกชัย  บางบอน  บางบอน  กรุงเทพฯ  10150
        2.หน้าร้าน แผนกเครื่องจักร ชื่อ  เอส.เค. สกรีน แมชชินเนอรี  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 117/36  ถ. เอกชัย  บางบอน  บางบอน  กรุงเทพฯ  10150
        3.หน้าร้าน แผนกบริการ ชื่อ เอส.เค. เวิร์คเซอร์วิส  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 118/12  ถ. เอกชัย  บางบอน  บางบอน  กรุงเทพฯ  10150
        4.หน้าร้าน แผนกฝึกอบรม ชื่อ เอส.เค. สกรีน เทรนนิ่ง เซนเตอร์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 118/10  ถ. เอกชัย  บางบอน  บางบอน  กรุงเทพฯ  10150
        5.ทางโทรศัพท์ ติดต่อ 02-899-0180-4
        6.ทางแฟ็กซ์  ติดต่อ 02-899-0185
        7.ทางอีเมลล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
        8.ทางอินเตอร์เน็ต  www.skcolorchem.com  หน้า e-shop

กรณีสั่งซื้อบริการทางร้านอาจเรียกเงินมัดจำค่าจ้างทำของ ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อบริการนั้น ๆ และหากผู้สั่งซื้อต้องการสินค้าด่วนส่งมาทางอากาศ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้าทางอากาศเพิ่มทั้งหมดผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระมัดจำสินค้า ม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซนต์ของราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสั่งซื้อทั้งหมด

การชำระเงิน
การชำระเงิน สามารถชำระได้ 5 ช่องทาง
     1.ชำระเป็นเงินสด
     2.ชำระเป็นเช็ค สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีเครดิต
     3.ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     4.ชำระโดยบัตรเครดิต บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรอเมริกัน แอ็กเพลส บัตรธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     5.ผ่อนชำระบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา จีอี วีซ่า/ มาสเตอร์ หรือบัตรเครดิตเซ็นทรัล วีซ่า / มาสเตอร์ เฉพาะสินค้าในแผนกเครื่องจักร
บริการ/ฝึกอบรม เท่านั้น

การรับเงินจองสินค้าและเงินมัดจำ
        การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือไม่มีจำหน่ายหรือไม่มีในสต๊อก จะต้องทำการจองสินค้าไว้ก่อน หากเป็นสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายจะต้องมัดจำสินค้าไว้อย่างต่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ หากป็นสินค้าที่ไม่มีในสต๊อกอาจจะทำใบสังซื้อหรือใบจองสินค้าไว้ก็ได้ ในกรณีที่ต้องมัดจำค่าสินค้า ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้ในทุกกรณี เนื่องจากเมื่อลูกค้ามีความประสงค์สั่งซื้อสินค้าแล้วทางห้างฯ และร้านค้าในเครือจะดำเนินการให้ทันที  ซึ่งการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าพิเศษหรือสินค้าที่ต้องมัดจำ ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการดำเนินการ ทางห้างฯ และร้านค้าในเครือจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้เลย

การเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อจำหน่าย
        ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ จะจำหน่ายสินค้าได้ไม่เกินจำนวนสต๊อกที่มีอยู่ในระยะเวลาที่สั่งซื้อสินค้านั้นเท่านั้นหากสินค้าหมดจากสต๊อกหรือสินค้ามีการจำหน่ายหมดไปไม่ทันรอบการสต๊อกสินค้าใหม่  ผู้สั่งซื้อจะต้องรอสินค้าที่จะเข้ามาในรอบต่อไปตามที่ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือสามารถดำเนินการได้ ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบการส่งสินค้าไม่ครบตามการสั่งซื้อในทุก ๆ กรณี 

การส่งสินค้า
        ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือจัดส่งสินค้าในกรุงเทพและเขตปริมณฑลฟรี ต่างจังหวัดส่งสินค้าฟรีที่บริษัทขนส่งที่มีจุดรับสินค้าในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลค่าขนส่งของบริษัทขนส่งลูกค้าเป็นผู้ชำระเอง  งานบริการของทางห้างฯ ทั้งหมดผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมารับบริการด้วยตนเองหากสินค้าที่จัดส่งขาดตกบกพร่องจะต้องแจ้งให้ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือทราบทันที หรือไม่เกิน 3 วันรวมวันทำการ มิฉะนั้นทางห้างฯและร้านค้าย่อยในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เป็นสินค้าส่งต่างจังหวัดผ่านบริษัทขนส่ง ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือจะรับผิดชอบสินค้าบรรจุภายในหีบห่อที่ไม่ชำรุดแตกหักเสียหายเท่านั้น  สินค้าที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งโดยบริษัทขนส่ง ทางห้างฯ และร้านย่อยในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันสินค้า
        สินค้าและบริการของทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ ไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเครื่องจักรจะรับประกันตามประเภทของเครื่อง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเครื่องตามที่ระบุไว้ชัดเจนในเอกสารส่งมอบสินค้าและ/หรือใบรับประกันสินค้า

การรับเปลื่ยนและคืนสินค้า
        สินค้าที่ซื้อจากทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือ สามารถเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วันรวมวันทำการเท่านั้น และสินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นสินค้าภายในหรือหีบห่อที่บรรจุภายนออกก็ตาม  งานบริการทุกประเภทเป็นงานที่จ้างทำพิเศษ จึงไม่สามารถเปลี่ยนละคืนได้ในทุกๆ กรณี

กาชดเชยค่าสินค้า
        ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือได้จัดสินค้าเพื่อจำหน่ายและเก็บสต๊อกสินค้าต่างๆ เพื่ออุตสาหกรรมพิมพ์สกรีนสิ่งทอไว้อย่างพอเพียงสำหรับความสะดวกในการเลือกซื้อดีแล้ว หากสินค้าไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อด้วยประการใดก็แล้วแต่  ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ผู้ซื้อจะเรียกร้องเงินชดเชยจากการไม่มีสินค้าจำหน่ายให้ไม่ได้ ในทุกกรณี อีกทั้งการนำสินค้าหรืองานที่เกิดขึ้นจากการจ้างทำไปใช้งาน ซึ่งการใช้งานแต่ละแห่งอาจมีการใช้งานแตกต่างกันไป ตามความชำนาญ สติปัญญา พื้นความรู้เดิม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างฯ และ/หรือเครื่องจักรที่แตกต่างกันไป จะก่อให้เกิดผลของการทำงานที่แปรผันแตกต่างกันไปอย่างหลากหลายมากมายบ้างก็ใช้งานได้ดีมากจนถึงใช้งานไม่ได้เลย ทั้งที่เป็นสินค้าเดียวกัน ดังนั้นผู้นำสินค้าไปใช้ทุกท่านจักต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกซื้อและหรือนำสินค้าและบริการไปใช้งานด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว ทางห้างฯและร้านค้าในเครือไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและผู้ใช้สินค้าและบริการก็จะเรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นมิได้ด้วยหากผู้ใช้สินค้ายังละเมิดเรียกร้องเงินชดเชยหรือเงินค่าเสียหายจากการกระทำผิดเอง ให้ถือว่าผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้น มีเจตนาฉ้อโกงทรัพย์และชื่อเสียงของทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว 

การขอสินเชื่อ
         ทางห้างฯและร้านค้าย่อยในเครือ ขอพิจารณาการให้เครดิตการชำระเงินได้ไม่เกิน 30 วัน สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ในการซื้อสินค้าเงินเชื่อโดยปราศจากดอกเบี้ย หากลูกค้าชำระเงินเกินกำหนดเวลาที่ตกลงไว้  ทางห้างฯและร้านค้าย่อยในเครือจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปีทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเองเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะพิจารณาจากลูกค้าที่เคยมีประวัติการการสั่งซื้อมาก่อนเท่านั้นและเป็นลูกค้าที่มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง ติดต่อได้สะดวก แน่นอนมีการประกอบกิจการอย่างเป็นกิจลักษณะ
ที่ดี และซื้อสินค้าของทางห้างฯและร้านค้าย่อยในเครืออย่างมีจำนวนและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี

การพิทักษ์สิทธิ
         ข้อมูล เอสารต่างๆ และเว็ปไซน์ทั้งหมดนี้ ซึ่งหมายความรวมถึงทั้ง ภาพ เสียง งานกราฟฟิค เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายต่าง ๆ ชื่อทางการค้าสิทธิบัตร โนว์ฮาวส์  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดจากความคิด สร้างสรรค์ การประดิษฐ์ และการผลิต ของทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือไม่ว่าจะถูกเผยแพร่โดยวิธีใดก็ตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นสิทธิและลิขสิทธิ์ทางกฏหมายของทางห้างฯ และร้านค้าย่อนในครือแต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปรง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะเอื้อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบของตน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยมิได้รับอนุญาตจากทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครื่อเป็นลายลักกษณ์อักษรก่อน ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครื่อจะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิด สิทธิดังกล่าวโดยทันที

ค่าคอมมิสชั่น
        เพื่อให้ราคาสินค้าและงานบริการของทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือเป็นราคายุติธรรม เสนอและสนองราคากลางในท้องตลาดได้อย่างใสสะอาด และรักษามาตราฐานราคากลางของสินค้าและบริการให้คงที่  ทางห้างฯ และร้านค้าย่อยในเครือจึงมีนโยบายจำหน่ายสินค้าและบริการโดยปราศจากค่าคอมมิสชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นกับเจ้าหน้าที่ของทางผู้ขายและผู้ซื้อ ในทุก ๆ กรณี
ผิดตกยกเว้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗:%M น.
 

เรียนสกรีนเสื้อฟรี

 
   ScreenPrintingSecret
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้278
mod_vvisit_counterเมื่อวาน729
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3987
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4992
mod_vvisit_counterเดือนนี้8979
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21959
mod_vvisit_counterทั้งหมด1314931

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 3.94.129.211
,
Today: ธ.ค. ๑๓, ๒๕๖๒
Big Butt Transsexuals 3 Scene 4 Pendeja Argentina Gloria Anal Nude Girls Buttplug Gloria Bareback Twink Car Fuck Touch My Titties Scene 5 Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus