สีและเคมีพิมพ์สกรีนผ้า

 
  
   > การเลือกซื้อสีพิมพ์ผ้า.....031/101
สีพิมพ์สกรีนผ้ามีหลายชนิด ก่อนที่จะเลือกซื้อสีพิมพ์ผ้าควรเข้าใจลักษณะของสีที่ต้องการพิมพ์สกรีน
อย่างถ่องแท้ โดยอ่านบทความเรื่องสีพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าบ้านเรา ซึ่งจะทำให้เลื้อกซื้อสีพิมพ์ผ้าได้ตรง
กับวัตถุประสงค์จริง ๆ และนอกจากนี้อาจจะปรึกษาข้อมูลได้จากผู้จัดจำหน่ายก็ได้ สีพิมพ์สกรีนผ้าที่
จัดจำหน่ายมีการจำแนกออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบแรกจำหน่ายในรูปแบบสีสำเร็จรูปพร้อมใช้
งานทันที เทสีใส่บล็อกแล้วสกรีนผ้าได้เลย แบบที่สองจำหน่ายแป้งพิมพ์และแม่สี แบบนี้ไม่สามารถ
พิมพ์สกรีนเลยทันที ต้องเอาแม่สีผสมลงไปในแป้งพิมพ์สกรีนก่อน ในสัดส่วนที่ถูกต้องคนให้เข้ากัน
แล้วถึงจะนำสีไปพิมพ์สกรีน ดังนั้นผู้ที่พึ่งเริ่มพิมพ์สกรีนผ้าจะต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องและเมื่อเลือกซื้อ
ได้แล้ว จะต้องเลือกซื้อเคมีต่างๆ ช่วยป้องกันและแก้ไฃปัญหาการพิมพ์สกรีน ไว้ด้วย เคมีประเภทนี้
ได้แก่ น้ำยากันบล็อกตันสารปรับนุ่ม น้ำขจัดบล็อกอุดตันระหว่างสกรีน เป็นต้น
   


> สียาง.....032/101
สียางเป็นแป้งพิมพ์ที่ใช้มากที่สุดในงานพิมพ์สกรีนผ้า มีทั้งสียางฃนิดเงา ชนิดด้าน ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน
ชนิดยืดหยุ่นมากและยืดหยุ่นน้อย ให้เลือกใช้ ดังนั้นการใช้สียางก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับผ้าที่จะพิมพ์
และลักษณะของสีที่ต้องการส่วนในเรื่องความสวยงามของเนื้อสีก็จะอยู่ที่การพิจารณาเลือกใช้ สำหรับ
เรื่องความสวยงามของเนื้อสีแต่ละสียางจะไม่เหมือนกัน สียางบางอย่างพิมพ์ผ้าได้สวยงามในผ้าบาง
ชนิดเท่านั้น แต่สียางบางอย่างพิมพ์ผ้าได้สวยงามมากชนิดกว่า ซึ่งผู้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ ทั้งนี้
จะต้องสอบถามผู้จัดจำหน่ายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อหรือไม่ก็ต้องทดลองพิมพ์สกรีนเองแล้วเลือกดู
สำหรับเรื่องการพิมพ์สกรีนให้ขอบคม หน้าเรียบเนียนจะขึ้นอยู่กับบล็อกสกรีนเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กันสีที
เดียว ปัญหาต่างๆ ของสียางที่จะพบในเรื่องการเกาะติด การยืดหยุ่น ความเงาหรือด้าน การจับหน้าบล็อก
ความนุ่มเวลาสัมผัส และสีเหนียวติดกันหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสียางในแต่ละแห่งเป็นส่วนใหญ่


> สีพลาสติซอล .....033/101
สีพลาสติซอลเป็นสีที่กำลังเป็นที่นิยมพิมพ์สกรีนมากสำหรับโรงพิมพ์สกรีนผ้าระดับกลาง เพราะเป็นสีที่
พิมพ์สกรีนง่ายไม่จับหน้าบล็อกสกรีน สามารถพิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงพิมพ์สกรีนผ้ายัง
คงนิยมพิมพ์สกรีนสียางเหมือนเดิมส่วนโรงพิมพ์สกรีนผ้าขนาดใหญ่ที่พิมพ์งานส่งออกก็ยังคงใช้สียาง
พิมพ์สกรีนเช่นกันด้วยเหตุผลเพราะว่าสียางมีสารพิษปนเปื้อนต่ำกว่าสีพลาสติซอลมาก สีพลาสติซอลที่
จำหน่ายส่วนใหญ่จะจำหน่ายในรูปสีสำเร็จรูปพร้อมใช้มากกว่าจะเป็นแบบผสมเหมือนกัสียาง เทคนิคการ
ใช้สีพลาสติซอลจะต้องดูและศึกษาให้ละเอียดที่บทความเรื่องสีพลาสติซอลเป็นสำคัญ


> ต้องการพิมพ์สีด้านทำอย่างไร.....034/101
เทคนิคการพิมพ์สกรีนสีด้านทำได้อย่างง่าย ๆ คือเลือกซื้อสีพิมพ์สกรีนที่มีเนื้อสีด้านก็จะได้สีด้านตาม
ต้องการ แต่อาจจะใช้สารปรับด้านผสมลงไปในสียางเงาที่ใช้อยู่ก็ได้ วิธีนี้อาจจะต้องปรับอะไรๆ อีกหลาย
อย่างด้วย เพื่อให้เนื้อสีอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะพิมพ์และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิดปัญหาอื่นตามมาทีหลัง วิธีที่
ดีที่สุด คือ เลือกซื้อสีด้านโดยตรง นั่นเอง


> การลดตามดในสีพิมพ์สกรีน.....035/101
ตามด คือ รูเล็กๆ ที่เกิดในเนื้อสีหลังจากพิมพ์สกรีนเสร็จแล้ว และรูเล็กๆ เหล่านี้เกิดจากฟองอากาศที่แฝง
ตัวอยู่ในเนื้อสีหลังจากที่มีการกวนหรือคนสี การลดตามดในสีพิมพ์สกรีนผ้าทำได้ 3 วิธี วิธีที่หนึ่ง คือ การ
ตั้งสีทิ้งไวให้ฟองอากาศผุดหายไปเองซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นวัน วิธีที่สอง คือ การใช้สารกันตามมดผสมลง
ไปในเนื้อสี วิธีนี้จะเห็นผลทันที วิธีสุดท้าย คือ ใช้เครื่องดูดฟอกอากาศดูดฟองอากาศออกจากเนื้อสี วิธีนี้
จะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง


> การป้องกันสีบูด/ขึ้นรา/เน่าสีย .....036/101
สีพิมพ์สกรีนผ้าไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ำหรือพลาสติซอลจะไม่บูด ขึ้นรา หรือเสียง่าย หากเป็นสูตรน้ำจะมีอายุ
การใช้งานอย่างต่ำ 1 ปีและถ้าเป็นสีพลาสติซอลอายุการใช้งานจะนานมากเพราะสีพลาสติซอลอยู่ในสูตร
น้ำมัน เรื่องจะบูด ขึ้นราหรือเสียง่าย แทบไม่มีเลย สำหรับสีพิมพ์ผ้าสูตรน้ำอาจจะมีอาการบูด ขึ้นราและเน่า
ได้ง่ายกว่า ดังนั้นหากพบปัญหาว่าสีบูดขึ้นรา หรือเน่า ให้แก้ปัญหาด้วยการเติมสารกันบูด ขึ้นรา หรือเน่าลงไป
และถ้าสีบูด ขึ้นรา หรือเน่าแล้วก็ควรทิ้งไปเพราะโครงสร้างของเนื้อสีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับ
การใส่สารกันบูด ขึ้นรา หรือเน่าจำนวนมากเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันไม่ให้สีเน่าต่อนั้นก็อาจจะทำได้ แต่
ควรทำการเทสต์ซักด้วยเสมอ


> สีแห้งเร็ว/ช้าเกินไป.....037/101
การที่สีแห้งเร็วหรือช้าเกินไปจะมีปํญหากับการพิมพ์สกรีนผ้าไม่มากก็น้อย สีที่แห้งเร็วเกินไปจะทำให้บล็อก
สกรีนตันง่ายระหว่างสกรีน ทำให้ต้องคอยทำความสะอาดบล็อกบ่อย ๆ ซึ่งจะทำให้การพิมพ์สกรีนผ้าไม่ต่อ
เนื่องมีผลต่อจำนวนผลิตในแต่ละวัน วิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้โดยเติมน้ำยากันบล็อกตันหรือเติมน้ำลง ซึ่ง
จะทำให้สีพิมพ์สกรีนตันบล็อกช้าลงได้ และถ้าสีพิมพ์สกรีนแห้งช้าเกินไปจะทำให้ขอบลายพิมพ์ไม่คมชัด
หรือสีอาจจะซึมตามขอบก็ได้ วิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้โดยเติมสารทำข้นหรืออีมูซิไฟเออร์ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน


> สีข้น/เหลวเกินไป......038/101
การทีสีข้นเกินไปจะทำให้พิมพ์สกรีนยาก พิมพ์งานที่มีลวดลายละเอียดๆ เล็ก ๆ ไม่ได้ดี วิธีแก้ปัญหาเรื่อง
สีข้นทำได้โดยการเติมน้ำลงไป และถ้าหากพบว่าสีแหลวเกินไป วิธีแก้ไขคือเพิ่มเนื้อสีลงไปหรือเติมสาร
ปรับข้นหรืออีมูซิไฟเออร์ลงไปได้


> การผสมสีตามเฉดแบบง่ายๆ.....039/101
การแต่แม่สีลงไปในแป้งพิมพ์ทำได้โดยการเลือกแม่สีที่มีเฉดสีเหมือนและคล้ายคลึงกับสีที่ต้องการ ทำได้
ง่ายๆ โดยเติมสีลงไปในแป้งพิมพ์ที่ต้องการ การเติมแม่สีควรเติมแม่สีไม่เกิน 10 % ของแป้งพิมพ์ เพราะ
หากเติมแม่สีมากเกินไป อาจจะทำให้สีตกหรือเนื้อสีแตกได้ง่าย ในกรณีที่ต้องการผสมสีให้ได้ตามเฉดจริงๆ
ไม่ว่าจะผสมสีกี่ครั้งก็ยังได้เฉดสีเหมือนเดิมเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้แพนโทนในการผสมสี และเมื่อมีแพน
โทนเป็นคู่มือช่วยผสมสี การผสมสีก็จะง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน


> การผสมสีนูน.....040/101
การผสมแป้งนูนกับแป้งยาง ทำได้โดยการนำแป้งนูนและแป้งยางผสมกัน ในอัตราส่วน 50:50 หรือ 30:70
ขึ้นอยู่กับว่าต้องการความนูนมากหรือน้อย สำหรับชนิดของแป้งยางที่เลือกใช้หากเป็นสีนูนที่ต้องผสมสีลงไปควร
ใช้ยางใสในการผสมและหากเป็นสีนูนขาวก็ให้ผสมสียางขาวลงไป


> สีนูนขอบคม.....041/101
เวลาที่สีนูนฟู ขอบจะโค้งมน แต่ถ้าต้องการให้สีนูนฟูแต่ขอบคมเป็นสามมิติ สีนูนชนิดนี้มีเฉพาะสีนูนสูตร
พลาสติซอลเท่านั้นสีนูนสูตรน้ำจะไม่มีคุณสมบัติตรงนี้ การใช้สีนูนขอบแบบสามมิติเมื่อพิมพ์สกรีนแล้วจะ
เหมือนกันการพิมพ์สกรีนไฮเด้นท์หรือจะเรียกว่า' ไฮเดนท์เทียม' ก็ได้


> สียางเหนียวติดกัน..... 042/101
การที่สียางหลังพิมพ์สกรีนหน้าเหนียวหนึบๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย สาเหตุเกิดจากโครงสร้างของสียางนั้น
หากสียางที่ใช้ไม่เหนียวเมื่อมีการทดลองใช้ครั้งแรก สาเหตุก็จะมาอยู่ที่ผู้ใช้งานมีการแต่งเติมสารบางอย่าง
ลงไปซึ่งผู้ใช้งานจะต้องศึกษาหรือทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดนั้นด้วยตนเอง


> สีพิมพ์สกรีนสัมผัสไม่นุ่มมือ.....043/101
ในกรณีที่สีพิมพ์สกรีนผ้าแข็ง ไม่นุ่มมือเวลาสัมผัส สาเหตุก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสียาง สียางบางชนิด
พิมพ์ได้เฉพาะคอตต้อนหากพิมพ์ผ้าใยสังเคราะห็ หรือผ้ากึ่งใยสังเคราะห์จะแข็งกระด้าง และก็มีสียางบาง
ชนิดก็จะพิมพ์ผ้าได้คลอบคลุมผ้ามากชนิดมากกว่า ดังนั้นการเลือกใฃ้สียางให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาด้วยหากเห็นว่าเลือกสียางได้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการแล้วแต่สียางยังแข็งอยู่ก็ให้เติมสาร
ปรับนุ่มในสียางได้


> การผสมสีสะท้อนแสง.....044/101
การผสมแม่สีลงไปในแป้งพิมพ์หากเป็นสีมาตรฐานจะผสมได้ไม่เกิน 10% ในกรณีที่ต้องการได้สีเต็มเฉด
แต่ถ้าแม่สีนั้นเป็นสีละท้อนแสงจะต้องผสมในอัตราที่มากกว่า นั่นคือ 20-30% เพื่อให้ได้สีเต็มเฉด


> สีระเหิด.....045/101
สีระเหิดมี 2 ขนิด คือ สีปิกเม้นท์ระเหิด (pigment migration) และสีย้อมระเหิด (dye migration)
สีปิกเม้นท์ระเหิดจะเกิดขึ้นในกรณีพิมพ์สกรีนสีขาวทับสีพิมพ์สีเข้ม เช่น สีแดง สีกรมท่า เป็นต้น เมื่อสีโดนความ
ร้อนหรือเก็บไว้สีเข้มที่พิมพ์สกรีนด้านล่างจะระเหิดมาหาสีขาวทำให้สีขาวเปลี่ยนเป็นสีอื่นตามสีที่พิมพ์สกรีน
ด้านล่าง สำหรับกรณีสีย้อมระเหิด เกิดจากการพิมพ์สกรีนสีขาวบนผ้าสีแล้วสีย้อมระเหิดมาหาสีขาวที่พิมพ์
สกรีนด้านบน ทำให้สีด้านบนเปลี่ยนสีตามสีผ้าที่อยู่ด้านล่าง


> สีขาวพลาสติซอลเปลี่ยนสีเวลาโดยความร้อน.....046/101
ปัญหาเรื่องสีขาวเปลี่ยนเป็นสีอื่นเมื่อโดยความร้อน เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า สีระเหิด (Dye Migration)
สาเหตุเกิจากสีของผ้าพิมพ์ระเหิดหาสีพลาสติซอลที่พิมพ์ลงไป ในกรณีที่พิมพ์สกรีนสียางก็อาจจะมีปัญหา
ต้องนี้ด้วยเหมือนกัน การไขปัญหาคือการพิมพ์สกรีน สารกันระเหิด ลงไปก่อนพิมพ์สกรีน


> สีตก .....047/101

สีตกจะเกิดขึ้นในขณะที่นำสีที่พิมพ์สกรีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปซักด้วยน้ำ โดยสีจะไหลตามน้ำไปเปื้อนบริเวณ
ที่ไม่ได้พิมพ์สกรีนสีตกเกิดขึ้นได้ทั้งสีพิมพ์และสีย้อม การเกิดปัญหาเรื่องสีตกในงานพิมพ์สกรีนผ้าเกิดขึ้นได้
หลายกรณี ประการแรกเกิดจากคุณภาพของสีที่พิมพ์สกรีนลงไป ประการที่สองเกิดจากการเติมแม่สีลงไปใน
แป้งพิมพ์มากเกินขีดจำกัดของแป้งพิมพ์โดยทั่วไปแป้งพิมพ์จะรองรับแม่สีได้ไม่เกิน 10%ในกรณีที่ต้องเติม
แม่สีมากกว่า 10% จำเป็นที่จะต้องใช้เติมสารกันสีตก(Fixer)ลงไปด้วย


> สีลอก/หลุด.....048/101
สีตกกับสีลอก/หลุดไม่เหมือนกัน สีลอก/หลุด หมายถึง เนื้อสีที่พิมพ์สกรีนเสร็จแล้วลอก/หลุดออกมาเป็น
แผ่นหรือเป็นชิ้น อาจจะเกิดจากการซักหรือแกะเกาออกมาก็ได้ สาเหตุที่เกิดปัญหาเรื่องนี้ คือ สีไม่เกาะผ้า
ที่พิมพ์ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้โดยเลือกใช้สีที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผ้าที่ต้องการพิมพ์ หรืออาจจะใช้
สารเร่งการยึดเกาะ(Catalyst)เติมลงไปช่วยด้วยก็ได้


> สีซึม.....049/101
สีซึม หมายถึง สีที่สกรีนแล้วแต่ยังไม่แห้ง น้ำสีไหลซึมเลยขอบลายพิมพ์ เป็นรูปฟันปลา สาเหตุที่เกิดปัญหา
นี้ คือ สีมีความหนืดไม่เพียงพอการแก้ปัญหาขั้นต้นทำได้โดยเติมสารเพิ่มความหนืดลงไปหรือที่เรียกว่า
อีมูซิไฟเออร์ ลงไป


> สีแดง .....050/101

สีแดงเป็นสีที่อันตรายที่สุดในงานพิมพ์สกรีนผ้า ดังนั้นการเลือกใช้สีแดงควรเลือกสีที่มีคุณภาพดี เพราะสีแดง
เป็นสีที่ตกง่ายที่สุด และนอกจากนี้สีแดงก็อาจระเหิดไปหาสีอื่นได้ง่ายอีกด้วย หากเป็นงานพิมพ์สกรีนที่ต้อง
ทำการตรวจสารอะโซ่ (Azo)สีแดงก็เป็นสีที่อะโซ่แฝงตัวอยู่มากกว่าสีอื่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙:%M น.
 

เรียนสกรีนเสื้อฟรี

 
   ScreenPrintingSecret
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้205
mod_vvisit_counterเมื่อวาน875
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1782
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4540
mod_vvisit_counterเดือนนี้13049
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14916
mod_vvisit_counterทั้งหมด1226191

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 34.204.169.76
,
Today: ส.ค. ๒๐, ๒๕๖๒